Pranešimai klientams

Įsigaliojo nauji BAB Ūkio bankas turto pardavimo Nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bankrutavusi akcinė bendrovė ŪKIO BANKAS(toliau – Kredito įstaiga), Kredito įstaigos kodas 112020136, adresas Maironio g. 25, Kaunas, Lietuva, kuriai 2013 m. gegužės 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi byloje Nr. 2-1786-254/2013buvo iškelta bankroto byla, numato parduoti visą Kredito įstaigai nuosavybės teise priklausantį ir/ar iš skolininkų perimtą įkeistą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (toliau – Turtas).

2. Šie nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Turto pardavimo organizavimo ir vykdymo tvarką.

3. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. Ankstesni nuostatai2014 m. liepos 28 d. Kredito įstaigos kreditorių komiteto posėdžio sprendimu patvirtinti Kredito įstaigos turto pardavimo nuostatai;

3.2. Bankroto administratorius – Kredito įstaigos bankroto bylą nagrinėjančio teismo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo[1] nustatyta tvarka paskirtas Kredito įstaigos bankroto administratorius;

3.3. Dalyvis –šių nuostatų nustatyta tvarka įregistruotas ir atvykęs dalyvauti Varžytynėse ar Laisvajame pardavime fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę įsigyti visą Varžytynių ar Laisvojo pardavimo būdu parduodamą Turtą ar jo dalį;

3.4. Laimėtojas – Varžytynių ar Laisvojo pardavimo dalyvis, pasiūlęs už Turtą didžiausią kainą ir atitinkantis šiuose Nuostatuose įtvirtintus reikalavimus;

3.5. Laisvasis pardavimas – Turto pardavimo būdas, kai parduodamą turtą įsigyja Dalyvis, pakviestas ar pats pasisiūlęs dalyvauti Laisvajame pardavime, pasiūlęs už Turtą didžiausią kainą;

3.6. Varžytynės – pagal Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios Kredito įstaigos turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau – Nutarimas Nr. 321), vykdomas Turto pardavimas;

3.7. Vertybiniai popieriai – vertybiniai popieriai (išskyrus mokėjimo priemones), įskaitant, bet neapsiribojant šiais vertybiniais popieriais: (a) bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių, partnerystės pagrindu veikiančių bendrijų ir kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų; (b) obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl ne nuosavybės vertybinių popierių; (c) kiti vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę įsigyti ar perleisti vertybinius popierius arba lemiantys piniginius atsiskaitymus, nustatomus atsižvelgiant į vertybinius popierius, valiutas, palūkanų normas, pajamingumą, biržos prekes arba kitus indeksus ar priemones;

3.8. Vykdytojas – Bankroto administratorius arba, jei Bankroto administratorius yra juridinis asmuo, jo įgaliotas asmuo.

4. Varžytynes ir Laisvąjį pardavimą organizuoja ir vykdo Vykdytojas. Bankroto administratorius turi teisę pasitelkti kitus subjektus (nekilnojamojo turto agentūras ir pan.) Varžytynėms ir/ar Laisvajam pardavimui organizuoti tik tais atvejais, kai dėl Turto pobūdžio, vertės, kiekio ar kitų reikšmingų aplinkybių neįmanoma užtikrinti Varžytynių ar Laisvojo pardavimo vykdymo Bankroto administratoriaus pajėgomis, ir tik iš anksto gavęs Kredito įstaigos kreditorių komiteto pritarimą.

5. Šie nuostatai nėra taikomi šiam Kredito įstaigos Turtui: Vertybiniams popieriams; kitam finansiniam turtui (įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimo teises, kylančias iš kredito sutarčių, ir / ar teisminių procesų); įkeistam turtui, kurio pardavimas yra paskelbtas iki bankroto bylos iškėlimo dienos; finansiniam užstatui, nurodytam Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatyme[2].

6. Vykdant Turto pardavimo procedūras ir nustatant Laimėtoją laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

7. Vykdytojo veikla turi atitikti teisės aktų reikalavimus, verslo etiką, Vykdytojas privalo vengti asmeninių interesų, susijusių su Dalyviais, turi būti laikomasi reikalavimų negauti, nereikalauti ir kitaip vengti nepagrįsto bet kokio atlygio (pinigų, prekių, paslaugų ir pan.), kurie galėtų daryti įtaką sprendimų priėmimui.

II. PARDAVIMO OBJEKTAS IR KAINA

8. Pardavimo objektas – Turtas. Kreditorių komitetui iš anksto pritarus, Turtas gali būti pardavinėjamas grupėmis.

9. Turto pardavimo pradinė kaina nustatoma atsižvelgiant į nepriklausomų turto vertintojų pateiktą Turto vertinimo ataskaitą, jei tokia kaina Bankroto administratoriaus vertinimu geriausiai atitinka Kredito įstaigos kreditorių interesus ir yra patvirtinta kreditorių komiteto, o išimtiniais atvejais, kai kilnojamojo, nekilnojamo turto ir (ar) įkeisto turto vertinimo atlikimas neįmanomas arba ekonomiškai neefektyvus dėl mažos kilnojamojo, nekilnojamo turto ir (ar) įkeisto turto vertės ar kitų aplinkybių, kilnojamojo, nekilnojamo turto ir (ar) įkeisto turto pradinė kaina gali būti nustatoma atsižvelgiant į minimalią rinkos kainą, pagrįstą grynąja balansine verte, arba kitokia verte ar būdais, skirtais nustatyti konkrečių turto grupių vertę, kuri Bankroto administratoriaus vertinimu geriausiai atitinka Kredito įstaigos kreditorių interesus ir yra patvirtinta kreditorių komiteto.

III. TURTO PARDAVIMO TVARKA

10. Bankroto administratorius Turto, esančio Lietuvoje, pardavimą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Nutarimu Nr. 321, kitais taikytinais teisės aktais ir šiais Nuostatais. Turto, esančio už Lietuvos ribų, pardavimą, Bankroto administratorius organizuoja vadovaudamasis tos valstybės, kurioje yra Turtas, teisės aktais ir šiais Nuostatais, kiek tai neprieštarauja Turto buvimo vietos valstybės imperatyvioms teisės aktų nuostatoms.

11. Nekilnojamasis turtas, taip pat įkeistas turtas, parduodamas iš Varžytynių pagal Nutarimą Nr. 321, išskyrus šiuose Nuostatuose nustatytas išimtis. Antrosiose varžytinėse pradinė turto pardavimo kaina nemažinama. Antrosiose (ar antrųjų Varžytynių pakartotinėse) Varžytynėse nepardavus nekilnojamojo ir/ar įkeisto turto, turtas turi būti toliau pardavinėjamas dar dvejose Varžytynėse. Trečiosioms varžytynėms pradinė turto pardavimo kaina Bankroto administratoriaus sprendimu gali būti mažinama iki 10 proc. Ketvirtosioms varžytynėms pradinė turto pardavimo kaina Bankroto administratoriaus sprendimu gali būti mažinama dar iki 10 proc. Išimtiniais atvejais, kai tolesnis Varžytynių organizavimas neįmanomas arba ekonomiškai neefektyvus, ir iš anksto yra gautas Kredito įstaigos kreditorių komiteto pritarimas, antrosiose (ar antrųjų Varžytynių pakartotinėse) Varžytinėse neparduoto nekilnojamojo ir/ar įkeisto turto pardavimas gali būti organizuojamas Laisvajame pardavime. Laisvajam pardavimui pradinę turto pardavimo kainą nustato kreditorių komitetas.

12. Kitas nei nurodytas Nuostatų 11 punkte Kredito įstaigos Turtas parduodamas iš Varžytynių pagal Nutarimą Nr. 321 tokia pačia tvarka, kaip ir nekilnojamasis bei įkeistas turtas, išskyrus šiuose Nuostatuose nustatytas išimtis. Išimtiniais atvejais, kai Varžytynių organizavimas neįmanomas arba ekonomiškai neefektyvus ir iš anksto yra gautas Kredito įstaigos kreditorių komiteto pritarimas – kitas nei nurodytas Nuostatų 11 punkte Kredito įstaigos Turtas parduodamas Laisvajame pardavime. Laisvajam pardavimui pradinę turto pardavimo kainą nustato kreditorių komitetas.

IV. LAISVASIS PARDAVIMAS

13. Vykdytojas paskelbia apie rengiamą Laisvąjį pardavimą Vykdytojo ir/ar Kredito įstaigos internetiniame puslapyje, viešuose pardavimo tinklalapiuose, kuriuose pardavinėjamas atitinkamas turtas, taip pat imasi kitų priemonių siekiant informuoti ir pritraukti potencialius Dalyvius. Vykdytojas nustato ir skelbimuose nurodo protingą terminą pasiūlymų pateikimui. Nekilnojamojo turto pardavimo atveju toks terminas negali būti trumpesnis nei:

13.1.  (keturiolika) kalendorinių dienų, kai parduodamo Turto pradinė pardavimo kaina yra mažesnė arba lygi 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų);

13.2.  21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena, kai parduodamo Turto pradinė pardavimo kaina yra nuo 30 001 EUR (trisdešimt tūkstančių ir vieno euro) iki 150 000 EUR (šimto penkiasdešimt tūkstančių eurų);

13.3.  30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kai parduodamo Turto pradinė pardavimo kaina yra nuo 150 001 EUR (šimto penkiasdešimt tūkstančių ir vieno euro) iki 300 000 Eur (trijų šimtų tūkstančių eurų);

13.4.  45 (keturiasdešimt penkios) kalendorinės dienos, kai parduodamo Turto pradinė pardavimo kaina yra lygi ar didesnė nei 300 001 EUR (trys šimtai tūkstančių ir vienas euras).

14. Skelbimo apie vykdomą Laisvąjį pardavimą informacijoje nurodoma:

14.1.  Turto savininko pavadinimas ir kodas;

14.2.  Vykdytojo ar kito informaciją apie parduodamą Turtą galinčio suteikti asmens vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, kiti elektroninių ryšių priemonių adresai, telefono numeris;

14.3.  banko pavadinimas ir sąskaitos, į kurią sumokamas Dalyvio registracijos mokestis ir (ar) sumokama už Laisvojo pardavimo metu nupirktą Turtą, numeris;

14.4.  parduodamo Turto pavadinimas, buvimo vieta, trumpas apibūdinimas, o jeigu Turtas įkeistas, – įkeitimo žyma „Įkeista“, kiti Turtui taikomi nuosavybės apribojimai (jeigu jų yra);

14.5.  pradinė pardavimo kaina;

14.6.  Dalyvio registracijos mokesčio ar banko garantijos dydis (jei taikoma);

14.7.  parduodamo Turto apžiūros vieta ir laikas ar kitos sąlygos;

14.8.  Laisvojo pardavimo pradžia ir pabaiga;

14.9. pranešimas apie tai, kad visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą Turtą, iki Laisvojo pardavimo pabaigos turi pateikti Vykdytojui savo teises patvirtinančius dokumentus.

15. Visa Kredito įstaigos ar Vykdytojo skelbime apie Laisvąjį pardavimą teikiama informacija apie Turtą, įskaitant, bet neapsiribojant, Turto nuotraukas, planus, žemėlapius ir kt., teikiama siekiant pateikti kuo pilnesnę informaciją apie Turtą, tačiau nei Kredito įstaiga, nei Vykdytojas negarantuoja ir kitaip nepatvirtina pateiktos informacijos tikslumo, išbaigtumo ir kokybės, taip pat neįsipareigoja jos atnaujinti. Dalyvis yra visiškai atsakingas už informacijos apie Turtą gavimą ir jos patikrinimą.

16. Turtas yra parduodamas tokios būklės, kokios jis yra Laisvojo pardavimo metu. Kredito įstaiga ir Vykdytojas neteikė, neteikia ir neteiks jokių tiesioginių ar netiesioginių garantijų dėl parduodamo Turto vertės, būklės, atitikimo teisės aktų reikalavimams, tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai ar kitų savybių.

17. Asmenys, kuriems privalomais teisės aktais draudžiama dalyvauti Varžytynėse, taip pat neturi teisės dalyvauti ir Laisvajame pardavime.

18. Teikdami pasiūlymus Laisvajame pardavime, Dalyviai patvirtina, kad turi teisę dalyvauti Laisvajame pardavime, įsigyti jame parduodamą Turtą, sutinka gauti ir gali įvykdyti prisiimtas prievoles bei, Vykdytojui pareikalavus, įsipareigoja nedelsiant pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Dalyviai, teikdami pasiūlymus, taip pat sutinka, kad visa jiems su Laisvuoju pardavimu susijusi informacija būtų siunčiama jų nurodytu el. paštu ir patvirtina, kad nurodytu paštu išsiųsti el. laiškai bus laikomi tinkamai įteiktais Dalyviui, taip pat, patvirtina, kad iš pasiūlyme nurodyto el. pašto gauta Dalyvio korespondencija (įskaitant kainos padidinimus) laikoma jo patvirtinta ir įpareigojanti Dalyvį.  

19. Nekilnojamojo turto pardavimui naudojama pasiūlymo forma yra pridedama kaip priedas Nr. 1 prie šių Nuostatų.

20. Kredito įstaiga, organizuodama Laisvąjį pardavimą, nekilnojamajam Turtui pareikalauja, o kitam Turtui turi teisę pareikalauti pasiūlymo užtikrinimo: Dalyvio registracijos mokesčio (užstato) arba kitos lygiavertės užtikrinimo priemonės.

21. Parduodant nekilnojamąjį Turtą pasiūlymas užtikrinamas 10 (dešimt) procentų pradinės pardavimo kainos dydžio Dalyvio registracijos mokesčiu arba registracijos mokesčio dydžio banko garantija, kurios forma ir turinys turi būti priimtini Bankroto administratoriui.

22. Pasiūlymas laikomas galiojančiu tik, jei yra sumokėtas Dalyvio registracijos mokestis ar pateiktas banko garantijos originalas. Dalyvio registracijos mokestis laikomas sumokėtu nuo jo įskaitymo Turto pardavimo skelbime nurodytoje Kredito įstaigos sąskaitoje. Jei registracijos mokestis įskaitomas po pasiūlymo pateikimo, pasiūlymas laikomas galiojančiu nuo tokių lėšų įskaitymo, tačiau tik tuo atveju, jei lėšos buvo įskaitytos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

23. Ne vėliau kaip kartu su pasiūlymu pateikiami pasiūlymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai (mokėjimo pavedimo nurodymas arba banko garantijos originalas), taip pat įgaliojimas (jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo), jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymas teikiamas jungtinės veiklos dalyvių vardu), taip pat kiti Turto pardavimo skelbime nurodyti dokumentai.

24. Vykdytojas nepriima pasiūlymų, pateiktų pasibaigus jų pateikimo terminui ir neatsako už pašto, kurjerių tarnybų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių dokumentai nebuvo gauti nustatytu laiku.

25. Kredito įstaiga bet kuriuo momentu iki Laisvojo pardavimo pabaigos turi teisę dėl bet kokių priežasčių nutraukti Laisvojo pardavimo vykdymą ir neatsako už bet kokius Dalyvių nuostolius, susijusius su Laisvojo pardavimo vykdymo nutraukimu. Jeigu Laisvojo pardavimo vykdymas šiame punkte nustatyta tvarka nutraukiamas po to, kai Dalyvis pateikė pasiūlymą, Vykdytojas nedelsdamas apie tai informuoja Dalyvį, Dalyviui taip pat grąžinamas sumokėtas registracijos mokestis ar banko garantija.

V. LAISVOJO PARDAVIMO VYKDYMAS

26. Pasiūlymus pateikę Dalyviai informuojami, jei buvo pateiktas didesnis pasiūlymas ir jiems suteikiama galimybė padidinti jų pateiktą pasiūlymą. Informavimo priemones parenka Vykdytojas, t.y. dalyviai gali būti informuojami tiek žodžiu (tik aukciono metu), tiek raštu ar jų nurodytu el. paštu (visais atvejais). Jei nekilnojamojo turto pardavimo atveju didžiausias Nuostatus atitinkantis pasiūlymas gaunamas likus mažiau nei 72 valandoms iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, visi Dalyviai (įskaitant pasiūlymą pateikusį Dalyvį) informuojami apie didžiausią pateiktą pasiūlymą ir pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas papildomomis 72 valandomis (jei per pratęstą terminą gaunamas didesnis pasiūlymas, kartojama šiame Nuostatų punkte nustatyta procedūra, t.y. apie tai informuojami visi Dalyviai ir pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas papildomomis 72 valandomis).

27. Gavus tokio pat dydžio pasiūlymus, pirmaujančiu pasiūlymu laikomas anksčiausiai Vykdytojo gautas pasiūlymas, neatsižvelgiant į tokio pasiūlymo išsiuntimo laiką.

28. Padidinti pasiūlymai gali būti teikiami el. laišku nurodant padidintą kainą ir iš naujo nepildant pasiūlymo formos, tačiau toks laiškas privalo būti siunčiamas iš pradiniame pasiūlyme nurodyto el. pašto adreso. Kainos didinimas turi būti aiškus ir besąlyginis, jis turit atitikti minimalius kainos didinimo intervalus.  

29. Parduodant nekilnojamąjį Turtą minimalus kainos didinimo intervalas yra:

kai pradinė pardavimo kaina (EUR):      Minimalus kainos didinimo intervalas (EUR):

Iki 30 000                                                250

Nuo 30 001 iki 75 000                            500

Nuo 75 001 iki 150 000                          1 000

Nuo 150 001 iki 300 000                        2 000

Lygi arba didesnė kaip 300 001             3 000

30. Pasiūlymai mažesni už pradinę pardavimo kainą, laikomi negaliojančiais, yra diskvalifikuojami ir Laisvajame pardavime nedalyvauja. Didžiausią kainą pasiūlęs Dalyvis laikomas Laisvojo pardavimo Laimėtoju, tik jeigu pasiūlyta kaina yra lygi ar didesnė už Turto pradinę pardavimo kainą.

31. Vertindamas Dalyvio pasiūlymą ir, kiek įmanoma, nustatydamas Laisvojo pardavimo sąlygas, Vykdytojas išanalizuos Dalyvio tinkamumą pirkimo sutarčiai įvykdyti. Vykdytojas tai atliks taip pat atidžiai, kaip pagrįstai būtų galima tikėtis, jei Turtas būtų parduodamas sudarant įprastą, panašų komercinį sandorį.

32. Dalyviui pateikus bet kokių patikrinimo ar pasiūlymo dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtinus pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, laikoma, kad kopijos yra tikros. Vykdytojas pasilieka teisę prašyti pateikti dokumentų originalus.

33. Jei Dalyvis pateikia daugiau kaip vieną galiojantį pasiūlymą arba kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis galiojančius pasiūlymus, to Dalyvio ar ūkio subjektų grupės, kurioje Dalyvis dalyvauja, galutiniu pasiūlymu bus laikomas didžiausios kainos pasiūlymas, pateiktas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino.

34. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba, o dėl turto kuris yra ne Lietuvoje arba pasiūlymas ir kita korespondencija yra teikiama užsienio subjekto – pasiūlymas ir kita korespondencija gali būti pateikiama anglų kalba arba rusų kalba. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

35. Dalyvio pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas, arba pateiktas patvirtinimas, kad pasiūlymas galios Vykdytojo skelbime apie Laisvąjį pardavimą nurodytą laiką.

36. Tiek Lietuvoje, tiek ne Lietuvoje esančio Turto siūloma pirkimo kaina turi būti nurodyta eurais, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja Turto buvimo vietos valstybės imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. Kaina turi būti apskaičiuota vienos šimtosios euro (t.y., dviejų skaitmenų po kablelio) tikslumu.

37. Dalyvis, pripažintas Laisvojo pardavimo Laimėtoju, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti visus Vykdytojo pareikalautus dokumentus patvirtinančius teisę įsigyti Turtą ir gebėjimą įvykdyti prisiimtas prievoles, pasirašyti Laisvojo pardavimo aktą ir/ar pasirašyti Turto pirkimo – pardavimo be varžytynių sutartį. Jeigu Laimėtojas per nustatytą terminą neįvykdo bent vienos šiame punkte nurodytos pareigos (nepriklausomai nuo neįvykdymo priežasčių), laikoma, kad jis atsisako įsigyti Turtą. Tokiam Dalyviui registracijos mokestis negrąžinamas arba, jei buvo pateikta banko garantija, bankui pateikiamas reikalavimas sumokėti garantijoje numatytą sumą, kuri (arba registracijos mokesčio dydis, jei toks mokestis buvo sumokėtas) laikoma minimaliais ir neginčijamais Kredito įstaigos nuostoliais.

38. Dėl Turto, kurio nepavyko parduoti Laisvojo pardavimo būdu, tolesnio pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo sprendžia kreditorių komitetas.

V. ATSISKAITYMAS UŽ ĮSIGYTĄ TURTĄ

39. Už Turtą, įsigytą Varžytynėse, atsiskaitoma Nutarime Nr. 321 nustatytais terminais ir tvarka. Nutarime Nr. 321 nustatyti terminai ir tvarka yra taikomi ir Turtui, kuris neįeina į Nutarimo Nr. 321 taikymo ribas, tačiau šiuose Nuostatose yra numatytas kaip kitas Kredito įstaigos Turtas, parduodamas iš Varžytynių.

40. Laisvojo pardavimo Laimėtojas per 10 dienų po Laisvojo pardavimo dienos turi pateikti Vykdytojui banko ar kitos mokėjimo įstaigos patvirtintą (-us) mokėjimo pavedimą (-us), patvirtinantį (-čius), kad į Kredito įstaigos sąskaitą sumokėta visa suma, už kurią jis pirko Turtą. Bankroto administratoriaus nuožiūra, šis terminas gali būti pratęstas iki 30 dienų.

41. Laisvojo pardavimo Laimėtojo sumokėtas Dalyvio registracijos mokestis yra užskaitomas kaip dalis Turto įsigijimo kainos.

42. Nuosavybės teisės į Turtą Laimėtojui paprastai perleidžiamos tik po visiško atsiskaitymo už jį. Jei Laimėtojas ketina atsiskaityti naudodamasis kredito įstaigos suteikta paskola (kreditu), kuri turi būti užtikrinama Turto įkeitimu (hipoteka), nuosavybės teisė gali būti perleidžiama Dalyviui toliau nurodyta tvarka ir eiliškumu:

42.1.  Šalys pasirašo paprastos rašytinės formos Turto pirkimo – pardavimo be varžytinių sutartį;

42.2.  Laimėtojas sumoka Kredito įstaigai Turto kainos dalį, kurios nefinansuoja Laimėtoją kredituojanti kredito įstaiga;

42.3.  Sudaroma trišalė sąlyginė hipoteka. Ją pasirašo Laimėtojas, Laimėtoją kredituojanti įstaiga ir Kredito įstaiga. Sąlyginės hipotekos įsigaliojimas siejamas su parduodamo Turto nuosavybės perleidimą patvirtinančio priėmimo – perdavimo akto pasirašymu;

42.4.  Laimėtoją kredituojanti įstaiga perveda likusią (kurios nepadengia 42.2 punkte nurodyta suma) Turto įsigijimo kainos dalį, į Kredito įstaigos ir Laimėtojo sutartą notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą;

42.5.  Šalys pasirašo Turto priėmimo – perdavimo aktą, kuriuo perleidžiama nuosavybės teisė Laimėtojui.

43. Jeigu Laimėtojas per šių nuostatų 40 punkte nurodytą terminą nesumoka visos sumos, už kurią Laisvajame pardavime pirko Turtą, Laisvasis pardavimas laikomas neįvykusiu. Tokiu atveju skelbiamas naujas Laisvasis pardavimas.

44. Laisvojo pardavimo aktas ir/ar Turto priėmimo – perdavimo aktas (kuris gali būti Turto pirkimo – pardavimo be varžytinių sutarties dalis) yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.

45. Laisvojo pardavimo Dalyviams, ne dėl jų kaltės nepripažintiems Laimėtoju, Dalyvio registracijos mokestis (banko garantijos originalas) grąžinamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Laisvojo pardavimo akto ar Turto pirkimo – pardavimo be varžytynių sutarties pasirašymo su Laimėtoju.

VI. KITOS SĄLYGOS

46. Kaip panaudoti neparduotą Turtą, sprendžia kreditorių komitetas.

47. Kiekvienas Turto realizavimo etapas privalo būti dokumentuojamas. Bankroto administratorius privalo mažiausiai kartą per mėnesį informuoti kreditorių komitetą apie atliktus Turto pardavimus.

48. Ginčai, kilę dėl Laisvojo pardavimo organizavimo, vykdymo ar jo rezultatų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Kredito įstaigos buveinės vietą.

49. Šie Nuostatai skelbiami Vykdytojo ir/ar Kredito įstaigos internetiniuose tinklapiuose.

50. Šie Nuostatai keičia iki šiol galiojusius Ankstesnius nuostatus. Laisvieji pardavimai, pradėti vykdyti Ankstesnių nuostatų nustatyta tvarka ir neužbaigti iki šių Nuostatų patvirtinimo, Bankroto administratoriaus nuožiūra užbaigiami vykdyti Ankstesnių nuostatų tvarka arba sustabdomi ir vykdomi šių Nuostatų nustatyta tvarka. Bet kokie nauji po šių Nuostatų patvirtinimo pradedami Turto pardavimai yra vykdomi šių Nuostatų nustatyta tvarka.

 

Priedai:

Priedas Nr.1. – Pasiūlymo forma.

 

 

Atgal